Bạn có thắc mắc liên quan đến giaohangnhanh, vui lòng xem thông tin bên dưới

Về quy trình/ Yêu cầu

Hàng trả về xử lý như thế nào? Khi nào trả? Chi phí như thế nào?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Hàng trả về xử lý như thế nào? Khi nào trả? Chi phí như thế nào?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Hàng trả về xử lý như thế nào? Khi nào trả? Chi phí như thế nào?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

GÓI DỊCH VỤ

Phí dịch dụ COD
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Đơn hàng khách hàng đã nhận được bản sao vẫn chưa nhận được tiền?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Có thu tiền khi giao hàng không?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

DỊCH VỤ COD

Phí dịch dụ COD
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Đơn hàng khách hàng đã nhận được bản sao vẫn chưa nhận được tiền?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Có thu tiền khi giao hàng không?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Phí dịch dụ COD
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Đơn hàng khách hàng đã nhận được bản sao vẫn chưa nhận được tiền?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Có thu tiền khi giao hàng không?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

QUY ĐỊNH HÀNG HOÁ

Phí dịch dụ COD
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Đơn hàng khách hàng đã nhận được bản sao vẫn chưa nhận được tiền?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Có thu tiền khi giao hàng không?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

CHÍNH SÁCH

Phí dịch dụ COD
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Đơn hàng khách hàng đã nhận được bản sao vẫn chưa nhận được tiền?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Có thu tiền khi giao hàng không?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Thông tin

Phí dịch dụ COD
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Đơn hàng khách hàng đã nhận được bản sao vẫn chưa nhận được tiền?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Có thu tiền khi giao hàng không?
Trả lời:

Đơn hàng giao không thành công sẽ dược cập nhật trên hệ thống và được ghi chú lí do trả hàng. Tuỳ từng khu vực giao mà hàng trả dược hoàn lại cho Quý khách theo thời gian và cước ph1 trả hàng khác nhau. Chi tiết:

- Đối với đơn hàng Nội tỉnh/thành phố: Hàng trả trong vòng từ 3-5 ngày - Phí trả hàng 5.000VND/ đơn hàng.

- Đối với đơn hàng Ngoại tỉnh: Hàng trả trong vòng từ 3-10 ngày - Phỉ trả hàng 40% cước phí/đơn hàng.

Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi để được nhận những giải đáp tốt nhất